Säännöt ja ehdot

Toimitus- ja maksuehdot:

6 kk määräaikainen sopimus, jonka jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassaolevana.

Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on 1 kk
Maksupäivä on aina 1 kk palvelun alkuperäisestä ostopäivästä (esim. jos liittyy jäseneksi 27.1.2019 niin seuraava laskutus 27.2 jne.)

Yritys:

Sunborn Saga Oy
Y-tunnus: 1083815-7

Yleiset sopimusehdot

OLO Fitness -jäsenyyksiä koskevat yleiset sopimusehdot (”Ehdot”)
Päivitetty 20.12.2018.

 1. Yleistä

1.1 Ehdot ovat osa OLO Fitness -jäsensopimusta (myöhemmin ”Jäsensopimus”), joka on laadittu sopimuksen tehneen henkilön (myöhemmin ”Jäsen”) ja OLO Fitnessin (myöhemmin ”OLO”) välillä.

 1. OLO-jäsenyys

2.1. OLOn palveluiden käyttäminen edellyttää OLOn jäsenyyttä tai majoittumista Naantalin Kylpylässä.

2.2. OLOn jäseniksi voidaan hyväksyä vain täysi-ikäiset henkilöt,

 • jotka eivät ole velkaa OLOlle ja
 • jotka kokevat oman terveydentilansa riittäväksi kuntosali- ja liikuntaharrastukseen. Kuntoilu tapahtuu omalla vastuulla.

2.3 Kohdasta 2.2. poiketen huoltaja voi solmia Jäsensopimuksen OLOn kanssa alle 18-vuotiaan huollettavansa puolesta. Tällöin Jäsensopimuksen tehnyt huoltaja vastaa viime kädessä Jäsensopimukseen perustuvista maksuvelvoitteista.

2.4 Jäsenen jäsenyys on voimassa Jäsensopimuksessa sovituin ehdoin joko toistaiseksi tai määräajan. Määräaikainen jäsenyys on voimassa vähintään Jäsensopimukseen kirjatun ns. sitoutumisajan. Sitoutumisajan päätyttyä jäsenyys jatkuu automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana, ellei Jäsen erikseen päätä jäsenyyttä Ehtojen kohdan 7 mukaisesti.

2.5 Jäsenyys on henkilökohtainen. Jäsenyyttä ei siten voi siirtää toiselle henkilölle.

2.6 Jäsenyys antaa Jäsenelle oikeuden harjoitella OLO-keskuksessa sekä hyödyntää OLOn kulloinkin tarjoamia muita harjoittelumahdollisuuksia ja palveluita. OLOn kulloinkin voimassa olevat jäsenyysvaihtoehdot, hinnasto sekä tuotevalikoima kuvauksineen löytyvät Internet-sivuilta www.olofitness.fi.

2.7 Jäsentyyppiä muutettaessa Jäsen hyväksyy kirjallisesti aina uuden jäsenyystyypin mukaisen kuukausimaksun ja on velvollinen suorittamaan mahdollisen rahallisen erotuksen jäsenyystyypin muutoksesta lukien, myös niissä tilanteissa, joissa Jäsen on maksanut aiempaan jäsenyystyyppiin perustuvia maksuja etukäteen.

2.8 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, ettei OLO voi aina taata osallistumispaikkaa Jäsenen valitsemalle liikuntatunnille, jos osanottajamäärää tai liikuntatunnille pääsyä on muutoin rajoitettu. Sama koskee myös muita OLOn palveluja ja/tai tarjouksia, joihin pääsyä tai kohderyhmää on rajoitettu.

2.9 Jäsen tiedostaa ja hyväksyy, että OLO voi Jäsenen jäsenyyden aikana yksipuolisesti muuttaa tuote- ja palveluvalikoimaansa tai liikuntakeskusten aukioloja kysynnän ja resurssien mukaan esimerkiksi pyhäpäivien yhteydessä.

 1. Jäsenmaksut

3.1 Jäsenen tai muun henkilön (esim. huoltaja), joka Jäsensopimuksessa on sitoutunut vastaamaan Jäsenen jäsenmaksuista tai muista maksuista, on hoidettava jäsen- ja muut mahdolliset maksut (”Jäsenmaksu”) OLOn kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti.

3.2 Jäsenmaksuja koskevan kuukausiveloituksen eräpäivä määritellään OLOn voimassa olevien käytäntöjen mukaisesti. OLO laskuttaa jäsenyyttä etukäteislaskutuksena, niin että tulevan kuukauden harjoitusmaksu erääntyy kuukauden kuluttua alkuperäisestä ostopäivästä.

3.3 Jäsensopimukseen perustuvia Jäsenmaksuja ei voida yksipuolisesti korottaa määräaikaiseen Jäsensopimukseen merkittynä ns. sitoutumisaikana tai toistaiseksi voimassa olevan mutta irtisanotun Jäsensopimuksen irtisanomisaikana, lukuun ottamatta tilanteita, jossa Jäsenen alennukseen oikeuttava peruste lakkaa.

3.4 Jäsenen ei kuitenkaan tarvitse maksaa Jäsenmaksua siltä ajalta kun:

 • jäsenyys on jäädytetty Ehtojen kohdan 6 mukaisesti; tai
 • jäsenyys on lukittu

3.5 Jäsen vastaa siitä, että Jäsenmaksut on maksettu eräpäivään mennessä.

3.6 Mikäli Jäsen laiminlyö Jäsenmaksujen suorittamisen oikea-aikaisesti, on Jäsen velvollinen maksamaan myöhästyneille Jäsenmaksuille viivästyskorkoa korkolain (633/1982, muutoksineen) 4§:n mukaan. Lisäksi OLO voi periä Jäseneltä myöhästyneiden Jäsenmaksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

3.7 OLO siirtää laiminlyötyjen Jäsenmaksujen perinnän perintätoimistolle. Mikäli Jäsen on saanut perintätoimiston maksumuistutuksen tai perintäkirjeen, on hänen Jäsenmaksuja suorittaessaan käytettävä perintätoimiston ilmoittamia maksuohjeita. Jos Jäsen kuitenkin tästä huolimatta tekee maksusuorituksia suoraan OLOlle, voi OLO kohdistaa nämä suoritukset johonkin Jäsenen toiseen, ei perinnässä olevaan Jäsenmaksuun.

 1. Jäsenen velvollisuudet

4.1 Jäsen tunnistautuu keskuksessa aina jäsenkortilla (myöhemmin ”jäsenkortti”).

4.2 Jäsen on velvollinen:

 • tutustumaan OLOn kulloinkin voimassa oleviin turvallisuus- ja järjestysääntöihin, ja noudattamaan niitä. Turvallisuus- ja järjestyssäännöt löytyvät OLOn Internet-sivuiltawww.olofitness.fisekä OLO-keskuksesta.
 • ilmoittamaan OLOlle, jos Jäsenen oikeus Jäsenmaksun alennukseen tai peruste muihin jäsenetuihin muuttuu. OLO voi vaatia jäsentä esittämään voimassa olevan todistuksen tai muun selvityksen, jonka perusteella Jäsen on oikeutettu Jäsenmaksun alennukseen tai muihin erityisiin jäsenetuihin. Alennusoikeus tulee todistaa vuosittain.
 • leimaamaan jäsenkorttinsa aina saapuessaan harjoittelemaan OLO-keskukseen.
 • todistamaan henkilöllisyytensä tarvittaessa.
 • huolehtimaan riittävästä vakuutusturvasta mahdollisen henkilö- tai omaisuusvahingon osalta.
 • viipymättä ilmoittamaan OLOlle jäsentiedoissa (mukaan lukien yhteystiedot) tapahtuvista muutoksista.

4.3 Jäsen tiedostaa, että OLO suhtautuu kielteisesti dopingiin ja huumausaineisiin. OLO linjaa dopingin suorituskykyä kohottaviksi aineiksi yhdenmukaisesti World Anti-Doping Agencyn (WADA) kanssa. Suorituskykyä kohottavien aineiden, huumausaineiden tai alkoholin käyttö tai esiintyminen kyseisten aineiden vaikutuksen alaisena on ehdottomasti kielletty OLO-keskuksessaa.

4.4 Jäsen saa jäsenyytensä voimassaoloajaksi käyttöönsä henkilökohtaisen OLO-jäsenkortin. Jäsenkorttia käytetään kulunvalvontajärjestelmissä sekä turvallisuussyistä. Jäsenkortti on OLOn omaisuutta, ja se on henkilökohtainen. Jäsenkorttia ei siten saa siirtää tai lainata kenellekään. Jäsen on velvollinen säilyttämään jäsenkorttia huolellisesti ja omalta osaltaan varmistamaan, ettei kukaan muu voi käyttää korttia. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan mahdollisesta jäsenkortin katoamisesta tai sen epäillystä väärinkäytöstä välittömästi OLOon. Jäsenkortin kadottua tai vahingoittuessa OLO lukitsee jäsenkortin ja toimittaa Jäsenelle uuden kortin. Uuden jäsenkortin toimittamisesta on Jäsenen maksettava OLOlle kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen maksu.

 1. Jäsenen tiedottaminen, markkinointi sekä henkilötietojen käsittely

5.1 Jäsensopimuksen allekirjoittamalla Jäsen hyväksyy sen, että OLO voi lähettää jäsenilleen tietoa palveluistaan ja tarjouksista Jäsenen ilmoittamaan posti- ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Jäsen voi kuitenkin milloin tahansa kieltää henkilötietojensa käytön suoramarkkinoinnissa ottamalla yhteyttä henkilökuntaan. OLOn uutiskirjeen jäsen voi milloin tahansa perua uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

5.2 Jäsen hyväksyy sen, että OLO tai samaan konserniin kuuluvat yritykset voivat rekisteröidä, tallentaa ja/tai käsitellä Jäsentä koskevia henkilötietoja (esimerkiksi yhteystietoja, valokuvia ja maksutietoja) sekä Jäsenen käyttämiä OLO-palveluita. Edellä mainittujen tietojen keräämisen tarkoituksena on hallinnoida ja huolehtia jäsenyydestä parhaalla mahdollisella tavalla sekä myös tiedottaa Jäsentä OLOn kulloinkin tarjolla olevista palveluista. Henkilötietojen käsittelystä vastaavana rekisterinpitäjänä toimii Sunborn Saga Oy. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löydät rekisteriselosteesta konsernin internet-sivuilla www.sunborn.com/privacy.

Jäsen antaa suostumuksensa siihen, että OLO voi tallentaa Jäsenen harjoitushistoriaa. Harjoitushistorialla tarkoitetaan tietoa siitä, kuinka monta kertaa ja mille tunneille Jäsen on osallistunut, mitä palveluita tai tarjouksia Jäsen on hankkinut tai hyödyntänyt, onko Jäsen varannut etukäteen paikan ryhmäliikuntatunnille tai muuhun harjoitteluun sekä onko Jäsen osallistunut tai perunut osallistumisensa tunnille.

5.3 Jäsenen tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman Jäsen kirjallista suostumusta, poikkeuksena lakiin perustuvat tietojen luovutukset.

5.4 Edellä esitetty Jäsenen suostumus Jäsentä koskevien tietojen (mukaan lukien harjoitushistoria) tallentamiseen, käsittelyyn ja luovuttamiseen OLOn markkinoinnissa on voimassa Jäsensopimuksen voimassaoloajan sekä kaksitoista (12) kuukautta Jäsensopimuksen päättymisen jälkeen. Tämän tarkoituksena on tarjota Jäsenelle etuja, jotka perustuvat OLO-jäsenyyteen.

 1. Jäsenyyden väliaikainen keskeytys (Jäädytys)

6.1 Jäsensopimuksen solminut Jäsen voi hakea OLOlta jäsenyytensä jäädytystä (”Jäädytys”). Jäädytys tarkoittaa jäsenyyden tilapäistä keskeytystä, kuitenkin vähintään yhdeksi (1) ja enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi. Jäädytyksen aikana Jäsenen jäsenkortti on lukittu, eikä sillä pääse OLO-keskukseen. Jäädytys voidaan myöntää seuraavista, yllättävistä elämäntilanteen muutoksista: terveydelliset syyt, armeija, raskaus, ulkomaantyön komennus tai muutto paikkakunnalta (min. 50km etäisyys).

6.2 Jäädytystä on haettava OLOlta kirjallisesti. Vapaamuotoinen hakemus on toimitettava ennen ns. jäädytyskauden alkua tai sairaustapauksissa välittömästi sairauden tai loukkaantumisen ilmettyä. Jäsen saa kirjallisen vastauksen Jäädytystä koskevaan hakemukseen 14 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos Jäsenen hakemus hyväksytään, Jäseneltä ei veloiteta Jäsenmaksuja ns. jäädytyskautta vastaavalta ajalta, mutta Jäsenen sitoutumisaikaa pidennetään ns. jäädytyskautta vastaavalla ajalla.

 1. Jäsensopimuksen päättäminen tai sopimusehtojen yksipuolinen muuttaminen

7.1 Jäsenen nimenomaisesta ilmoituksesta määräaikainen Jäsensopimus voidaan sopia päättyväksi Jäsensopimukseen merkityn sitoutumisajan päättyessä irtisanomisajan ollessa (1) kokonainen kalenterikuukausi. Ellei Jäsen nimenomaisesti ilmoita toiveesta päättää määräaikainen Jäsensopimus sitoutumisajan päättyessä, jatkuu Jäsensopimus automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana. Irtisanomisaika lasketaan kaikissa sopimuksissa irtisanomisilmoituksen vastaanottamisesta seuraavan kalenterikuukauden alusta alkaen.

7.2 Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti OLOn asiakaspalveluun. Jäsenen tulee saada aina kirjallinen vahvistus jäsenyyden päättämisestä. Kirjallisesti tehtyyn irtisanomiseen Jäsen saa 14 päivän kuluessa kirjallisen vahvistuksen irtisanomisen rekisteröinnistä, tiedon viimeisen Jäsenmaksun eräpäivästä sekä Jäsensopimuksen päättymispäivästä. Mikäli Jäsen ei jostakin syystä ole saanut irtisanomisesta OLOn kirjallista vahvistusta 14 päivän kuluessa, tulee Jäsenen ottaa välittömästi yhteyttä OLOon asian selvittämiseksi.

7.3 Liittyessä OLOn Jäseneksi on Jäsenellä poikkeuksellisesti oikeus päättää määräaikainen Jäsensopimus alkuperäisestä sitoutumisajasta riippumatta 14 päivän kuluessa Jäsensopimuksen voimaantulosta yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen ilmoittamalla tästä kirjallisesti, sähköisesti tai henkilökohtaisesti OLOon kohdan 7.2. mukaisesti. Irtisanottaessa sitova Jäsensopimus 14 päivän sisällä liittymisestä OLO pidättää Jäseneltä (1) kuukautta vastaavan harjoittelumaksun.

7.4. Irtisanottaessa Jäsensopimus on Jäsenellä oikeus harjoitella ja käyttää OLOn palveluita Jäsensopimuksen mukaisesti Jäsensopimuksen irtisanomisajan loppuun. Jäsen sitoutuu Jäsensopimuksessa suorittamaan Jäsenmaksut vähintään Jäsensopimuksen voimassaoloajalta. Jäsen, joka on estynyt käyttämästä jäsenyyttään odottamattomista ja itsestä riippumattomista syistä, joita Jäsen ei ole voinut kohtuudella ennakoida Jäsensopimuksen solmimishetkellä (esimerkiksi pitkäaikaista sairautta), voi Jäsen kirjallisesti hakea OLOlta jäsenyyden ennenaikaista päättämistä. Kirjallinen hakemus mahdollisine liitteineen tulee toimittaa kirjeitse. Jäsenyyden ennenaikaista päättämistä koskeva kirjallinen hakemus käsitellään kahden (2) viikon kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Se, ettei Jäsen ole pitkään aikaan käyttänyt Jäsensopimukseen perustuvia palveluita, ei ole peruste Jäsensopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen.

7.5 Jäsenen hankkiessa Jäsenyyteen kuuluvia palveluita (mm. lapsiparkki, erikoisryhmäliikuntatunnit) on Jäsenellä oikeus irtisanoa palvelu päättymään seuraavan täyden kalenterikuukauden loppuun. Jäsen voi tehdä muutoksia Jäsenyyteensä sitovan sopimusajan ollessa kesken.

7.6.1 OLO on oikeutettu tekemään muutoksia jäsenmaksuihin / muihin maksuihin ja jäsensopimuksen ehtoihin. Lisäksi OLOlla on oikeus siirtää jäsensopimus sekä siihen liittyvät maksusopimukset toiselle, samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

7.6.2 OLO pidättää oikeuden voimassaolevien jäsensopimusten vuotuisiin hinnantarkistuksiin kuluttajahintaindeksin mukaisesti ilman erillistä ilmoitusta. Muista muutoksista jäsenmaksuihin OLO tiedottaa sähköpostilla vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua sen kuukauden viimeisestä päivästä lukien, jona muutoksesta on ilmoitettu.

7.6.3 OLO pidättää oikeuden tehdä jäsensopimusten ehtoihin yleisiä muutoksia, jotka eivät liity hinnantarkistuksiin tai jäsenyyksien siirtämiseen toiselle, samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle. Tällaisista muutoksista OLO tiedottaa sähköpostilla vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutosten voimaantuloa. Muutokset astuvat voimaan yhden (1) kuukauden kuluttua sen kuukauden viimeisestä päivästä lukien, jona muutoksesta on ilmoitettu.

7.6.4 Mikäli OLO tekee merkittäviä, jäsenen kannalta epäedullisia muutoksia, on jäsenellä oikeus irtisanoa jäsensopimus myös silloin, kun jäsensopimuksen mahdollinen sidonnaisuusaika on vielä kesken.

7.6.5 Kohdan 7.6.4. mukainen irtisanominen on tehtävä kirjallisesti, sähköisesti tai kirjeitse. Irtisanominen on toimitettava OLOlle vähintään neljätoista (14) päivää ennen muutosten voimaantuloa edellyttäen, että jäsentä on tiedotettu muutoksista vähintään yksi (1) kuukausi ennen muutosten voimaantuloa.

7.7 Jos määräaikaisen Jäsensopimuksen irtisanominen perustuu OLOn tekemiin olennaisiin ja epäedullisiin Jäsensopimuksen muutoksiin ja jäsenyys päättyy tästä syystä jo ennen määräaikaiseen Jäsensopimukseen kirjatun sitoutumisajan päättymistä, OLO palauttaa Jäsenelle mahdollisesti ennakolta maksetut Jäsenmaksut vähentämällä niistä kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaisen kulun. Edellä esitetystä poiketen, liikuntamaksuseteleillä tehtyjä ennakkomaksuja ei voida verotuksellisista syistä Jäsenelle palauttaa.

7.8 OLOlla on oikeus lukita Jäsenyys tietyksi aikaa tai purkaa Jäsensopimus päättymään välittömästi, jos Jäsen selvästi rikkoo Jäsensopimuksen ehtoja tai OLOn muuta ohjeistusta.

Olennaisia sopimusrikkomuksia ovat muun muassa (näihin kuitenkaan rajoittumatta):

 • OLOn jäsenmaksujen laiminlyönti.
 • OLOn turvallisuus- ja järjestysääntöjen rikkominen.
 • OLOn Jäsenelle antaman varoituksen huomioimatta jättäminen.
 • Henkilökohtaisen jäsenkortin luovuttaminen toiselle henkilölle.
 1. Tavaroiden säilytys ja vahingonkorvausvastuu

8.1 Henkilökohtaisen omaisuuden tilapäiseen säilyttämiseen OLO-keskuksessa tulee Jäsenen käyttää lukolla varustettua kaappia.

8.2 Jos Jäsen unohtaa omaisuuttaan kaappeihin, OLOlla on oikeus murtaa lukko ja ottaa omaisuus säilytykseen. Jäsenen tulee noutaa unohtamansa tavarat 14 päivän kuluessa.

8.3 OLO ei vastaa sen tiloissa tapahtuvista mahdollisista henkilövahingoista, varkauksista tai muista Jäsenen OLO-keskukseen tuoman henkilökohtaisen omaisuuden menetyksistä, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

 1. Vastuuvapaus, sovellettava laki sekä riitojenratkaisu

9.1 OLO ei vastaa Jäsenen harjoittelumahdollisuuksien estymisestä tai muista Jäsensopimukseen kirjattujen Jäsenen oikeuksiin kohdistuvista tilapäisistä rajoituksista, joiden voidaan osoittaa johtuvan OLOn vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä ja joita OLO ei ole voinut kohtuudella ennakoida, saati estää (ns. force majeure).

9.2 Jäsensopimukseen noudatetaan Suomen lainsäädäntöä.

9.3 Jäsenen ja OLOn väliset kiistat pyritään ratkaisemaan yhteistyössä. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, kumpikin osapuoli voi viedä kiistan käräjäoikeuden ratkaistavaksi.